REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLODKICHSNOW.COM

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, niezależnie od ich formy językowej i o ile co innego nie wynika wprost z jego treści, mają następujące znaczenie:

 1. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem www.slodkichsnow.com będąca systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Sprzedawca – Agnieszka Wilk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMA MEDIA AGNIESZKA WILK z siedzibą w Stanowicach, przy ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława, NIP: 7471337866, REGON: 021284946, telefon: 530 736 415, e-mail: sklep@slodkichsnow.com;
 3. Kupujący – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna lub (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która tworzy Konto w Sklepie internetowym i/lub zawiera Umowę;
 4. Umowa – umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy, zawierana z Kupującym drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość);
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie to oznacza także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – ustalenie tych okoliczności odbywa się na podstawie porównania PDK Kupującego;
 6. Konto – konto Kupującego w Sklepie internetowym zakładane poprzez rejestrację w Sklepie internetowym, do którego dostęp Kupujący uzyskuje po zalogowaniu się w Sklepie internetowym;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania Umów w ramach Sklepu internetowego oraz zakładania Konta. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. Zamówienie – zamówienie składane przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 9. Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających dokonanie płatności za pośrednictwem serwisów: Przelewy24 – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000347935, NIP 7792369887, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 lub Paynow – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS: 0000590484, NIP: 5223047892, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP47/2019;
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. INFORMACJE O SKLEPIE
 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Siedziba Sprzedawcy znajduje się w Stanowicach, przy ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława.
 3. Sprzedawca posiada rachunek bankowy w banku Mbank o nr: 82114020040000380274381813
 4. Sprzedawca informuje, że Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda;
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@slodkichsnow.com;
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: 530 736 415.
 5. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną materacy oraz łóżek za pośrednictwem sieci Internet (Towary).
 2. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Towary prezentowane w Sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Informacje znajdujące się w Sklepie internetowym Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący, składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie internetowym Sprzedawcy, składa ofertę kupna określonego Towaru.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni. Ponadto Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odpowiedniego terminu do potwierdzenia Umowy zawartej przez osobę poniżej 18 roku życia albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami art. 18 § 3 Kodeksu cywilnego.
 7. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części lub całości Sklepu internetowego lub jego elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu.
 8. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa nazwy Sklepu internetowego, domeny i strony internetowej Sklepu internetowego, a także do wszelkich logotypów i innych utworów graficznych Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.
 9. Sprzedawca informuje, że w ramach Sklepu internetowego mogą być udostępniane treści reklamowe należące do podmiotów trzecich, w szczególności w postaci treści graficznych. Sprzedawca nie decyduje o tym jakie treści reklamowe będą udostępniane w Sklepie internetowym i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności, z wyjątkiem odpowiedzialności hostingodawcy określonej w Ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 10. Zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niniejszym informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Kupującego sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Niezależnie od czynności podejmowanych przez Sprzedawcę celem minimalizacji ryzyka, Kupujący powinien stosować właściwe i adekwatne środki zabezpieczające, w tym środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, które uniemożliwiają lub istotnie ograniczają możliwość instalacji szkodliwego oprogramowania.
 11. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie złożonego Zamówienia.
 12. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie pola wyboru o treści: „Przeczytałem i akceptuję Regulamin”.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego o minimalnej rozdzielczości ekranu wynoszącej 1200×800 pikseli z zainstalowanym systemem operacyjnym,
  2. dostęp do Internetu,
  3. dostęp do przeglądarki internetowej,
  4. z włączoną obsługą JavaScript i niezbędnych cookies.
 2. Ponadto w celu korzystania z niektórych usług oferowanych w Sklepie internetowym, w szczególności rejestracji Konta oraz złożenia Zamówienia, konieczny jest dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Sklep internetowy wraz z udostępnionymi w nim usługami dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. modyfikacji Sklepu internetowego, w szczególności zakresu oraz rodzaju świadczonych Usług i funkcjonalności,
  2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Sklepu internetowego. Sprzedawca informuje Kupujących o tych przerwach, zamieszczając na stronie internetowej Sklepu internetowego stosowny komunikat, nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Kupujący mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas rejestracji Konta w Sklepie internetowym.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Sklepu internetowego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia Kupujących.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu internetowego z powodu działania siły wyższej.
 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących i Sprzedawcy;
  5. nieumieszczania w Sklepie internetowym linków i innych odnośników do stron świadczących usługi konkurencyjne wobec Sprzedawcy;
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy ten:
  1. podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących;
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub godzących w dobre imię Sprzedawcy;
  4. wykorzystuje usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego usuwania wszelkich treści naruszających obowiązki i zakazy wynikające z pkt. V Regulaminu.
 1. USŁUGI ŚWIADCZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. wyświetlania i przeglądania zawartości Sklepu internetowego;
  2. rejestracji Konta w Sklepie internetowym;
  3. logowania do Konta;
  4. dodawania produktów do listy życzeń;
  5. dodawania produktów do koszyka;
  6. kontaktowania się ze Sprzedawcą za pomocą odpowiedniego formularza;
  7. wysłania zapytania o ofertę niestandardowych produktów;
  8. składania Zamówień, które podlegają opłacie na zasadach wskazanych w pkt VIII i n. Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi udostępnionej w Sklepie internetowym, tj.:
  1. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Sklepu internetowego – z momentem wejścia na stronę internetową Sklepu internetowego;
  2. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja lub logowanie do Konta – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu do Konta;
  3. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Kupującego, w szczególności dokonania Zamówienia – z momentem kliknięcia w odpowiedni przycisk zamieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego lub z momentem wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
  1. opuszczenia przez Kupującego strony internetowej Sklepu internetowego, lub
  2. usunięcia Konta, lub
  3. po skorzystaniu z formularza kontaktowego.
 1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu internetowego i dokonywania Zamówień, może natomiast być niezbędna do korzystania z innych usług (np. przeglądania statusu i historii Zamówień, zapisywania produktów na liście życzeń).
 2. Kupujący może zarejestrować Konto po prawidłowym wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego. W ramach rejestracji Konta Kupujący zobowiązany jest do:
  1. podania adresu e-mail;
  2. akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru;
  3. przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk;
  4. aktywowania Konta poprzez kliknięcie w link (lub jego skopiowanie do okna przeglądarki internetowej) przesłany na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym oraz ustalenia nowego hasła.
 3. Hasło do logowania do Konta jest ustalane przez system Sprzedawcy i wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.
 4. Logowanie do Konta jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji Konta. Logowanie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza logowania dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
 5. W ramach Konta Kupujący może w szczególności:
  1. śledzić status realizacji Zamówień
  2. przeglądać historię Zamówień;
  3. utrzymywać produkty na liście życzeń;
  4. modyfikować dane Konta;
  5. usunąć Konto.
 6. Kupujący może posiadać w Sklepie internetowym więcej niż jedno Konto pod warunkiem, że żadne z Kont Kupującego nie zostało zablokowane.
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI
 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Warunkiem uznania Zamówienia za ważne jest prawidłowe dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza Zamówienia i przesłanie go do Sprzedawcy.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, jego dokładny adres, dokładny adres dostawy, adres poczty elektronicznej Kupującego, numer telefonu Kupującego (stacjonarnego lub komórkowego).
 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego natychmiast po jego wpłynięciu, wysyłając Kupującemu automatyczny e-mail zwrotny. Wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, Sprzedawca wysyła Kupującemu niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu Zamówienia do realizacji i dokładnym terminie realizacji, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia. Z chwilą przesłania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, uważa się, że Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym została zawarta.
 6. Kupujący może cofnąć Zamówienie do chwili zawarcia Umowy. Oświadczenie o cofnięciu Zamówienia należy wysłać Sprzedającemu na jego adres mailowy bądź złożyć telefonicznie.
 7. Przy każdym oferowanym Towarze podany jest orientacyjny czas realizacji Zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu złożenia Zamówienia przez Kupującego do chwili przekazania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi realizującemu dostawę. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Towarów. W przypadku podzielenia Zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Kupujący informowany jest drogą mailową.
 8. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie internetowej Sklepu internetowego, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji Zamówienia.
 9. Należy pamiętać, iż termin otrzymania przesyłki z Towarem = (obejmuje) czas realizacji Zamówienia + czas dostawy.
 10. W przypadku płatności z góry (tzw. przedpłaty), powyższy termin realizacji Zamówienia rozpoczyna bieg od momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, Sprzedawca będący administratorem danych osobowych, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 1. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU
 1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie.
 2. W przypadku płatności z góry (tzw. przedpłaty), koszt transportu Towaru do Kupującego na terenie Polski pokrywa Sprzedawca. Koszt transportu pokrywany przez Sprzedawcę nie obejmuje usługi wniesienia Towaru do mieszkania lub domu.
 3. W przypadku płatności za pobraniem, koszt transportu Towaru pokrywa Kupujący. Kwota, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić, wskazana jest podczas wypełniania formularza Zamówienia, przed jego złożeniem.
 4. Dostawa odbywa się jedynie na terytorium Polski.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące płatności, dostaw i zwrotów znajdują się w Sklepie internetowym w zakładce „INFORMACJE“.
 6. Sprawdzenie przez Kupującego w obecności kuriera stanu przesyłki i określenie rodzaju naruszenia lub zniszczenia opakowania, w szczególności sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji.
 1. PŁATNOŚCI
 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. za pobraniem, przy odbiorze Towaru – poprzez zapłatę ceny kurierowi, który dostarcza przesyłkę;
  2. płatność z góry (tzw. przedpłata) przelewem:
   1. za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych;
   2. bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy.
 2. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji wysłany zostanie e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.
 4. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sprzedawcy są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Reklamacje dotyczące płatności określonych w ust. 1 pkt 2) lit. a) powyżej, Kupujący składa bezpośrednio do Dostawcy Usług Płatniczych. Za rozpatrzenie takich reklamacji odpowiada wyłącznie Dostawca Usług Płatniczych. Szczegóły dotyczące składania reklamacji w zakresie płatności dostępne są na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych.
 1. ODSTĄPIENIE
 1. Zgodnie z przepisami prawa, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego będącego Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną, inną niż przewoźnik.
 3. Gdy Kupujący będący Konsumentem odstąpi od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, według wyboru Kupującego:
  1. przesyłając je drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. II ust. 4, lub
  2. przesyłając je pocztą tradycyjną na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Świdnicka 116a, 57-400 Nowa Ruda.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajdującego się w Sklepie internetowym w zakładce „Informacje”, „Odstąpienie od umowy”. Wskazany dokument stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od Umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Kupujący może, ale nie musi z niego korzystać.
 6. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i stosownie poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwróci Kupującemu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zobowiązał się, że sam odbierze od Kupującego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Kupujący będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Towar należy dostarczyć na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Świdnicka 116a, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sprzedawcę.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od Umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości używanej rzeczy. Kupujący odpowiada w tym zakresie także za wszystkie szkody wyrządzone przez niego, a niezwiązane bezpośrednio z testowaniem rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, m.in. w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 16. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że poprzez dodanie modyfikacji do Towarów oferowanych w wersjach standardowych, tj. w razie:
  1. dodania uchwytów do produktu;
  2. zmiany koloru produktu;
  3. dodania lamówki produktu;
  4. zmiany wypełnienia produktu;
  5. pikowania brzegów;
  6. wyboru tkaniny wierzchniej w postaci bawełny organicznej,
  7. zmiana rozmiaru.

dochodzi do personalizacji Towaru, który zostanie uszyty na indywidualne Zamówienie Kupującego, według podanej specyfikacji. W takiej sytuacja Kupujący będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy, o czym jest informowany.

 1. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania był niezgodny z Umową. Zgodność Towaru z Umową rozumiana jest zgodnie z art. 43b ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie art. 43b ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Kupujący najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową, istniejący w chwili jego dostarczenia, w przypadku jego stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo.
 4. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Konsumentowi przysługuje:
  1. żądanie naprawienia Towaru;
  2. żądanie wymiany Towaru;
  3. oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy, w przypadku gdy:
   1. Sprzedawca odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;
   2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
   3. brak zgodności towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
   4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany towaru;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Zgłoszenie o niezgodności Towaru z Umową należy przesłać:
  1. drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub
  2. w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy, tj. JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sprzedawcę.
 6. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sprzedawcę, gdy tylko właściwości Towaru na to pozwalają.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby reklamacje możliwe były do rozpatrzenia bez konieczności przesyłania Towaru, tj. na podstawie zdjęć otrzymanych od Konsumenta.
 8. Rękojmia w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Konsument powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Konsumentowi miał posiadać.
 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 4. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, w ramach realizacji uprawnień wynikających ze zgłoszenia niezgodności towaru z Umową ponosi Sprzedawca.
 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących do Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.slodkichsnow.com/polityka-prywatnosci/.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76 (opłata wg taryfy operatora) oraz pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 4. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR (online dispute resolution) jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Stanowi ona jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej Umowy.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu tj. Sprzedawca i Kupujący wyrażą na to zgodę.
 1. ZMIANA REGULAMINU
 1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw;
  3. zmiany rodzajów oferowanych Towarów i usług, w tym wprowadzenie nowych;
  4. zmiany danych Sprzedawcy, w tym danych adresowych, nazwy, formy prawnej Sprzedawcy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 3. Sprzedawca o zamierzonej zmianie Regulaminu informuje na stronie Sklepu internetowego.
 4. Kupujący, który posiada Konto w Sklepie internetowym zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu, z uwzględnieniem ust. 6 i 7 poniżej.
 6. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Kupujący mogą w terminie 30 dni od dnia poinformowania ich o zmianach Regulaminu wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta w Sklepie internetowym ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już Zamówienia, do których zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sklep internetowy przestrzega wszelkich praw Kupujących przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Kupującym korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.
 3. Dla celów wykonania Regulaminu oraz umów w nim przewidzianych, zastosowanie ma prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumentów uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa zwykłego miejsca pobytu Konsumenta.
 4. W kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeks cywilny;
  2. Ustawa o prawach konsumenta;
  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;
  5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem.
 6. Umowy zawierane w ramach Sklepu internetowego są zawierane w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, pomimo ujęcia ich w niniejszym Regulaminie jako Konsumentów, nadal nie mogą korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK, gdyż znowelizowane przepisy nie spowodowały rozszerzenia ochrony w tym zakresie.
 8. Klienci Sklepu internetowego mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem  1.01.2023 r.