REGULAMIN

I. INFORMACJE O SKLEPIE

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.slodkichsnow.com prowadzony jest przez JMA MEDIA AGNIESZKA WILK, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2576, NIP: 747-13-37-866, Regon: 021284946, telefon: 530 736 415, e-mail: sklep@slodkichsnow.com, zwaną dalej w Regulaminie Sprzedawcą.

2. Siedziba Sprzedawcy znajduje się w Stanowicach, przy ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława

3. Sprzedawca posiada rachunek bankowy w Mbank – nr: 82114020040000380274381813

4. Wszystkie pytania i opinie dotyczące sprzedaży proszę kierować na adres e-mail sklep@slodkichsnow.com lub telefonicznie pod numer telefonu: 530 736 415.

5. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną materacy oraz łóżek za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.slodkichsnow.com.

2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia faktury VAT.

3. Towary prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy składa ofertę kupna określonego towaru.

5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Kupującego i zwróci wpłacone przez niego pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub chwilowej niedostępności towarów uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja – wybór tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, a Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) anulowanie całości zamówienia – wybór tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, to Sprzedawca zwróci mu należność za towar, co do którego zamówienie zostało anulowane. Zwrot należności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji przez Kupującego.

7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie złożonego zamówienia. Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie opcji „ Przeczytałem i akceptuję Regulamin” przed złożeniem zamówienia.

II.A POSTANOWIENIA OGÓLNE - aktualizacja z dniem 01.01.2021 r.

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 2. Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym brzmieniu: ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”
 3. Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej. 
 5. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
 • niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
 • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;
 1. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1  stycznia 2021 r.  stosowane do jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
 3. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
 4. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI

1. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Warunkiem uznania zamówienia za ważne jest prawidłowe dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sprzedawcy.

3. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, jego dokładny adres, dokładny adres dostawy, adres poczty elektronicznej Kupującego, numer telefonu Kupującego (stacjonarnego lub komórkowego).

4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia złożonego on-line natychmiast po jego wpłynięciu, wysyłając Kupującemu automatyczny e-mail zwrotny. Wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu niniejszy Regulamin.

5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji i dokładnym terminie realizacji nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za zawartą. W przypadku, gdy zamówienie wpłynęło w przededniu lub w czasie świąt lub innego okresu wolnego od pracy, potwierdzenie terminu nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po świętach lub innym okresie wolnym od pracy.

6. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy. Oświadczenie o cofnięciu zamówienia należy wysłać Sprzedającemu na jego adres mailowy bądź złożyć telefonicznie.

7. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego do chwili przekazania towaru przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi realizującego dostawę. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla

zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Kupujący informowany jest drogą mailową.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, niezwłocznie kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż:

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu. Termin ten wydłuża się również o czas realizacji przelewu pokrywającego koszty transportu towaru za granicę Polski.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

IV. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

1. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską – zazwyczaj w przeciągu 3 dni po dokonaniu wysyłki przez Sprzedawcę.

2. Koszt transportu do Kupującego na terenie Polski pokrywa Sprzedawca. Koszt transportu pokrywany przez Sprzedawcę nie obejmuje usługi wniesienia towaru do mieszkania/domu.

3. W przypadku wysyłki towaru za granicę Kupujący jest zobowiązany pokryć z góry kosztu transportu. Sprzedawca poinformuje Kupującego o koszcie transportu towaru za granicę wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Sprawdzenie przez Kupującego w obecności kuriera stanu przesyłki i określenie rodzaju naruszenia lub zniszczenia opakowania, w szczególności sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji.

V. PŁATNOŚĆ

Możliwe są następujące formy płatności:

a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi.

b) przelewem – po przyjęciu zamówienia do realizacji wysłany zostanie e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

VI. ODSTĄPIENIE

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.

5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

12. Towar należy dostarczyć na Adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sklep Internetowy.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. REKLAMACJE

1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

3. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

4. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

5. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

6. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

7. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy tj. JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sklep Internetowy. Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.

8. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sklep Internetowy, gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.

9. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.

10. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.

2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)”

4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Kupujących do sklepu internetowego SLODKICHSNOW, dostępnego pod adresem www.slodkichsnow.com, jest JMA MEDIA AGNIESZKA WILK z siedzibą w Stanowicach (ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława).

2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

5. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;

a. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;

b. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

c. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

d. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

e. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

f. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

7. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

XI. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

• podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

• osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

• Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

• dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

• osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).

b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

f) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

g) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

h) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a) zmiany przepisów prawa;

b) zmiany sposobów płatności i dostaw;

c) zmiana kursu walut,

d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16-10-2018

NOTA O PRAWACH AUTORSKICH DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/