REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLODKICHSNOW.COM

I. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, niezależnie od ich formy językowej i o ile co innego nie wynika wprost z jego treści, mają następujące znaczenie:
  1. Sklep internetowy – Strona internetowa internetowy dostępny pod adresem www.slodkichsnow.com będący systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. Sprzedawca – JMA MEDIA AGNIESZKA WILK z siedzibą w Stanowicach, przy ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława, wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2576, NIP: 747-13-37-866, REGON: 021284946, telefon: 530 736 415, e-mail: sklep@slodkichsnow.com
  3. Kupujący – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która tworzy Konto w Sklepie internetowym i/lub zawiera Umowę;
  4. Umowa – umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy, zawierana z Kupującym drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość);
  5. Konsument – osoba fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie to oznacza także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – ustalenie tych okoliczności odbywa się na podstawie porównania PDK Kupującego;
  6. Konto – konto Kupującego w Sklepie internetowym zakładane poprzez rejestrację w Sklepie internetowym, do którego dostęp Kupujący uzyskuje po zalogowaniu się w Sklepie internetowym;
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki zawierania Umowy w ramach Sklepu internetowego oraz zasady zakładania Konta. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  8. Zamówienie – zamówienie składane przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego

II. INFORMACJE O SKLEPIE

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Siedziba Sprzedawcy znajduje się w Stanowicach, przy ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława
 3. Sprzedawca posiada rachunek bankowy w Mbank – nr: 82114020040000380274381813
 4. Wszystkie pytania i opinie dotyczące sprzedaży proszę kierować na adres e-mail sklep@slodkichsnow.com lub telefonicznie pod numer telefonu: 530 736 415.
 5. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną materacy oraz łóżek za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.slodkichsnow.com.
 2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Kupujący składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni. Ponadto Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odpowiedniego terminu do potwierdzenia Umowy zawartej przez osobę poniżej 18 roku życia albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami art. 18 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części lub całości Sklepu internetowego lub jego elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa nazwy Sklepu internetowego, domeny i strony internetowej Sklepu internetowego, a także do wszelkich logotypów i innych utworów graficznych Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.
 8. Sprzedawca informuje, że w ramach Sklepu internetowego mogą być udostępniane treści reklamowe należące do podmiotów trzecich, w szczególności w postaci treści graficznych. Sprzedawca nie decyduje o tym jakie treści reklamowe będą udostępniane w Sklepie internetowym i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności, z wyjątkiem odpowiedzialności hostingodawcy określonej w Ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 9. Zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca niniejszym informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Kupującego sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Niezależnie od czynności podejmowanych przez Sprzedawcę celem minimalizacji ryzyka, Kupujący powinien stosować właściwe i adekwatne środki zabezpieczające, w tym środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, które uniemożliwiają lub istotnie ograniczają możliwość instalacji szkodliwego oprogramowania.
 10. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie złożonego Zamó Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie opcji „ Przeczytałem i akceptuję Regulamin” przed złożeniem Zamówienia.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego o minimalnej rozdzielczości ekranu wynoszącej 1200×800 pikseli oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym,
 3. dostęp do Internetu,
 4. dostęp do poczty elektronicznej;
 5. dostęp do przeglądarki internetowej:
  1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
  2. Mozilla FireFox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
 • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies lub
 1. Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
 2. Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 1. Sklep internetowy wraz z udostępnionymi w niej usługami dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. modyfikacji Sklepu internetowego, w szczególności zakresu oraz rodzaju świadczonych Usług i funkcjonalności,
  2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Sklepu internetowego. Sprzedawca informuje Kupujących o tych przerwach, zamieszczając na stronie internetowej Sklepu internetowego stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Kupujący mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas rejestracji Konta w Sklepie internetowym.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Sklepu internetowego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia Kupujących.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu internetowego z powodu działania siły wyższej.

V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. nie podejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla Kupujących i Sprzedawcy;
  5. nieumieszczania w Sklepie internetowym linków i innych odnośników do stron świadczących usługi konkurencyjne wobec Sprzedawcy;
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy ten:
 3. podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 4. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących;
 5. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
 6. wykorzystuje usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego usuwania wszelkich treści naruszających obowiązki i zakazy wynikające z pkt. V Regulaminu.

VI. USŁUGI ŚWIADCZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. wyświetlania i przeglądania zawartości Sklepu internetowego;
  2. rejestracji Konta w Sklepie internetowym;
  3. logowania do Konta;
  4. dodawania produktów do listy życzeń;
  5. dodawania produktów do koszyka;
  6. kontaktowania się ze Sprzedawcą za pomocą odpowiedniego formularza;
  7. wysłania zapytania o ofertę niestandardowych produktów;
  8. składania Zamówień, które podlegają opłacie na zasadach wskazanych w pkt VIII i n. Regulaminu;
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi udostępnionej w Sklepie internetowym, tj.:
  1. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Sklepu internetowego – z momentem wejścia na stronę internetową Sklepu internetowego;
  2. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja i/lub logowanie do Konta – po zarejestrowaniu i/lub zalogowaniu do Konta;
  3. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Kupującego, w szczególności dokonania Zamówienia – z momentem kliknięcia w odpowiedni przycisk zamieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego lub z momentem wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
  1. opuszczenia przez Kupującego strony internetowej Sklepu internetowego, lub
  2. usunięcia Konta.

VII. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu internetowego i dokonywania Zamówień, może natomiast być niezbędna do korzystania z innych usług (np. przeglądania statusu i historii Zamówień, zapisywania produktów na liście życzeń).
 2. Kupujący może zarejestrować Konto po prawidłowym wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego. W ramach rejestracji Konta Kupujący zobowiązany jest do:
  1. podania adresu e-mail;
  2. akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru;
  3. przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk;
  4. aktywowania Konta poprzez kliknięcie w link (lub jego skopiowanie do okna przeglądarki internetowej) przesłany na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym oraz ustalenia nowego hasła.
 3. Hasło do logowania do Konta jest ustalane przez system Sprzedawcy i wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.
 4. Logowanie do Konta jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji Konta. Logowanie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza logowania dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
 5. W ramach Konta Kupujący może w szczególności:
  1. śledzić status realizacji Zamówień
  2. przeglądać historię Zamówień;
  3. utrzymywać produkty na licie życzeń;
  4. modyfikować dane Konta;
  5. usunąć Konto.
 6. Kupujący może posiadać w Sklepie internetowym więcej niż jedno Konto pod warunkiem, że żadne z Kont Kupującego nie zostało zablokowane.

VIII. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI

 1. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Warunkiem uznania Zamówienia za ważne jest prawidłowe dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza Zamówienia i przesłanie go do Sprzedawcy.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, jego dokładny adres, dokładny adres dostawy, adres poczty elektronicznej Kupującego, numer telefonu Kupującego (stacjonarnego lub komórkowego).
 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia złożonego on-line natychmiast po jego wpłynięciu, wysyłając Kupującemu automatyczny e-mail zwrotny. Wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu Zamówienia do realizacji i dokładnym terminie realizacji nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamó Z tą chwilą, uważa się Umowę pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za zawartą. W przypadku, gdy Zamówienie wpłynęło w przededniu lub w czasie świąt lub innego okresu wolnego od pracy, potwierdzenie terminu nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po świętach lub innym okresie wolnym od pracy.
 6. Kupujący może cofnąć Zamówienie do chwili zawarcia Umowy. Oświadczenie o cofnięciu Zamówienia należy wysłać Sprzedającemu na jego adres mailowy bądź złożyć telefonicznie.

Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji Zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu złożenia Zamówienia przez Kupującego do chwili przekazania towaru przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi realizującego dostawę. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia Zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Kupujący informowany jest drogą mailową.

 1. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, niezwłocznie kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji Zamó Należy pamiętać, iż:

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji Zamówienia + czas dostawy

 1. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu. Termin ten wydłuża się również o czas realizacji przelewu pokrywającego koszty transportu towaru za granicę Polski.
 2. W przypadku niedostępności towarów objętych Zamówieniem i braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Kupującego i zwróci wpłacone przez niego pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu Zamó
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem lub chwilowej niedostępności towarów uniemożliwiających realizację Zamówienia w czasie przewidzianym w tym Zamówieniu, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja – wybór tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, a Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości Zamówienia – wybór tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamó
 4. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, to Sprzedawca zwróci mu należność za towar, co do którego Zamówienie zostało anulowane lub ograniczone. Zwrot należności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji przez Kupującego.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobował

IX. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską – zazwyczaj w przeciągu 3 dni po dokonaniu wysyłki przez Sprzedawcę.
 2. Koszt transportu do Kupującego na terenie Polski pokrywa Sprzedawca. Koszt transportu pokrywany przez Sprzedawcę nie obejmuje usługi wniesienia towaru do mieszkania/domu.
 3. W przypadku wysyłki towaru za granicę Kupujący jest zobowiązany pokryć z góry koszty transportu. Sprzedawca poinformuje Kupującego o koszcie transportu towaru za granicę wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia do Kupujący potwierdza zgodę na poniesienie przedstawionych kosztów transportu lub składa oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy.
 4. Sprawdzenie przez Kupującego w obecności kuriera stanu przesyłki i określenie rodzaju naruszenia lub zniszczenia opakowania, w szczególności sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji.

X. PŁATNOŚĆ

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi.
  2. przelewem
   1. za pośrednictwem systemu Przelewy24
   2. bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji wysłany zostanie e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy.
  3. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.
  4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

XI. ODSTĄPIENIE

 1. Zgodnie z przepisami prawa Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Gdy Kupujący będący Konsumentem odstąpi od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Świdnicka 116a, 57-400 Nowa Ruda według wyboru Kupującego. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy. Kupujący może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i stosownie poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwróci Kupującemu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Kupującego nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 10. Kupujący będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Towar należy dostarczyć na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Świdnicka 116a, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sprzedawcę.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od Umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości używanej rzeczy. Kupujący odpowiada w tym zakresie także za wszystkie szkody wyrządzone przez niego, a niezwiązane bezpośrednio z testowaniem rzeczy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w sytuacji,
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że poprzez dodanie modyfikacji do przedmiotów oferowanych w wersjach standardowych, tj. w razie:
  1. dodania uchwytów do produktu;
  2. zmiany koloru produktu;
  3. dodania lamówki produktu;
  4. zmiany wypełnienia produktu;
  5. pikowania brzegów;
  6. wyboru tkaniny wierzchniej w postaci bawełny organicznej

dochodzi do personalizacji produktu, który zostanie uszyty na indywidualne Zamówienie Kupującego, według podanej specyfikacji. W takiej sytuacja Kupujący będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy, o czym jest informowany.

XII. REKLAMACJE

 1. Dostarczenie towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z Umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową, w szczególności, jeżeli rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Zgłoszenie o wadach towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy tj. JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sprzedawcę. Jeśli Konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, towar należy dostarczyć na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sprzedawcę, gdy tylko właściwości produktu na to pozwalają.
 5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany towaru na nowy.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby reklamacje możliwe były do rozpatrzenia bez konieczności przesyłania towaru tj. na podstawie zdjęć otrzymanych od Konsumenta.
 8. Rękojmia w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Konsument powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer Zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Konsumentowi miał posiadać.
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zażądać wymiany towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada rzeczy nie jest istotna.
 4. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)”
 5. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

XIV. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Kupujących do sklepu internetowego SLODKICHSNOW, dostępnego pod adresem www.slodkichsnow.com, jest JMA MEDIA AGNIESZKA WILK z siedzibą w Stanowicach (ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława).
 2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
  2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Sprzedawcę;
  3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Kupującemu prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 6. Kupujący w procesie finalizacji Zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego Zamó
 7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są także w Polityce prywatności i cookies, dostępnej pod adresem: https://www.slodkichsnow.com/polityka-prywatnosci/

XV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  2. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej Umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj. Sprzedawca i Kupujący wyrażą na to zgodę.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Kupujących przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Kupującym korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie:
  1. zmiany przepisów prawa;
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw;
  3. zmiana kursu walut,
  4. zmiany zakresu oferowanych towarów i usług
  5. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  6. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już Zamówienia, do nich zastosowanie ma Regulamin obowiązującym w chwili złożenia Zamó Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie Sklepu internetowego co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Kupujący mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Umowy zawierane w ramach Sklepu internetowego są zawierane w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, pomimo ujęcia ich w niniejszym Regulaminie jako Konsumentów, nadal nie mogą korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK, gdyż znowelizowane przepisy nie spowodowały rozszerzenia ochrony w tym zakresie
 11. Klienci Sklepu internetowego mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021