Regulamin Sprzedaży premiowej „Promocja Poduszki Gratis”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Nazwa i zasada promocji.

Sprzedaż premiowa organizowana na zasadach niniejszego Regulaminu zwana jest w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sprzedażą Premiową”.

 • Nazwa podmiotu urządzającego Sprzedaż Premiową.

Organizatorem Sprzedaży Premiowej, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest sklep Internetowy Slodkichsnow.com czyli JMA Media Agnieszka Wilk, ul. Sosnowa 16a, 55-200 Stanowice  REGON 021284946, NIP: 7471337866;

Sprzedaż Premiowa organizowana jest w celu promocji wyrobów Slodkichsnow.com. Fundatorem Sprzedaży Premiowej, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundatorem”, jest JMA Media Agnieszka Wilk, ul. Sosnowa 16a, 55-200 Stanowice  REGON 021284946, NIP: 7471337866;

 • Informacja o formie organizacji Sprzedaży Premiowej.

Przyznanie nagród w Sprzedaży Premiowej nie zależy od przypadku, w związku z czym nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).

 • Obszar, na którym będzie prowadzona Sprzedaż Premiowa.

Sprzedaż Premiowa prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym na stronie www.slodkichsnow.com, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklep Slodkichsnow.com”.

 • Produkty biorące udział w Sprzedaży Premiowej i czas trwania.

Sprzedaż Premiowa rozpoczyna się z dniem 01.08.2023 roku i kończy z dniem 31-08-2023 roku bądź z dniem wyczerpania Produktów Promocyjnych

Sprzedażą Premiową objęte są materace futon ze sklepu Slodkichsnow.com zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.

 • Uczestnicy Sprzedaży Premiowej.
 1. a) Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– zakupiła materac futon ze Sklepu Slodkichsnow.com

 1. b) Przed przystąpieniem do Sprzedaży Premiowej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przystępując do Sprzedaży Premiowej Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
 • Nagrody w Sprzedaży Premiowej.

Nagrodą w Sprzedaży Premiowej jest poduszka do spania z bawełny organic 50×60 cm o wartości   150 zł brutto

Każdemu Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej, który w dniach od 01-08-2023 do 31-08-2023 roku, przed wyczerpaniem puli nagród, dokona zakupu materaca futon w rozmiarach 80×200, 90×200, 100×200, 120×200 lub mniejszy przysługuje jedna poduszka, a przy zakupie materacy w rozmiarach 140×200, 160×200, 180×200, 200×200 lub większy od 140×200,  przysługują dwie poduszki  gratis.

ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 • Aby odebrać Poduszki gratis należy:
 1. a) w dniach od 01-08-2023 do 31-08-2023 roku, przed wyczerpaniem puli darmowych poduszek, dokonać zakupu materac futon w sklepie Slodkichsnow.com oraz skutecznie opłacić zamówienie;
 2. b) podczas składania zamówienia w koszyku zakupów należy skutecznie dodać produkt gratis do koszyka. Produkty ze sprzedaży premiowej, które należy dodac do koszyka znajdują się na samym dole koszyka zakupowego.

DANE OSOBOWE W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej.

Administratorem danych osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej jest sklep Internetowy Slodkichsnow.com czyli JMA Media Agnieszka Wilk, ul. Sosnowa 16a, 55-200 Stanowice  REGON 021284946, NIP: 7471337866;

Zgłaszając zapytanie lub reklamację do Sprzedaży Premiowej, Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku reklamacji także adres zamieszkania i numer telefonu, które będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub rozpatrzenia reklamacji Uczestników.

Dane osobowe Uczestników Sprzedaży Premiowej w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Podanie przez Uczestnika Sprzedaży Premiowej danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odpowiedzi na zapytanie oraz rozpatrzenia reklamacji w Sprzedaży Premiowej.

Pełna treść polityki prywatności Adomistratora, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, jest dostępna pod adresem: https://www.slodkichsnow.com/polityka-prywatnosci/

Celem przetwarzania danych zbieranych od Uczestników Sprzedaży Premiowej jest umożliwienie uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej „Promocja Poduszka Gratis”, w tym realizacji odpowiedzi na zapytania i reklamacje Uczestników Sprzedaży Premiowej oraz prowadzenie przez Administratora działań promocyjnych materacy futon.  Dane osobowe Uczestników Sprzedaży Premiowej przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Sprzedaży Premiowej nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do Administratota drogą korespondencyjną sklep@slodkichsnow.com lub zadzwonić pod numer 530736415 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Sprzedaży Premiowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( U. 2018, poz. 1509).
 2. Wartość nagrody związanej ze Sprzedażą Premiową nie przekracza 2000,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Sprzedaży Premiowej jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Sprzedaży Premiowej n drogą korespondencyjną sklep@slodkichsnow.com najpóźniej do dnia 07.09.2023 roku. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz treść żądania. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo żądania dołączenia do reklamacji kopii lub scanu oryginału dowodu zakupu Produktów Promocyjnych, których dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
 • Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 21.09.2021 roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia niezaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Sprzedaży Premiowej do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej na stronie internetowej www.slodkichsnow.com.
 2. Infolinia Organizatora dotycząca Sprzedaży Premiowej czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 (z wyłączeniem dni świątecznych) pod numerem telefonu 530736415 – opłata według stawki operatora. Pytania dotyczące Sprzedaży Premiowej można również kierować e-mailem na adres  sklep@slodkichsnow.com
 • W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.