Regulamin

I. INFORMACJE O SKLEPIE
1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.slodkichsnow.com prowadzony jest przez JMA MEDIA AGNIESZKA WILK, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2576, NIP: 747-13-37-866, Regon: 021284946, telefon: 530 736 415, e-mail: sklep@slodkichsnow.com, zwaną dalej w Regulaminie Sprzedawcą.
2. Siedziba Sprzedawcy znajduje się w Stanowicach, przy ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława
3. Sprzedawca posiada rachunek bankowy w Mbank - nr: 8211402004000038027438181
4. Wszystkie pytania i opinie dotyczące sprzedaży proszę kierować na adres e-mail sklep@slodkichsnow.com lub telefonicznie pod numer telefonu: 530 736 415.
5. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną materacy oraz łóżek za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.slodkichsnow.com.
2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia faktury VAT.
3. Towary prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy składa ofertę kupna określonego towaru.
5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Kupującego i zwróci wpłacone przez niego pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub chwilowej niedostępności towarów uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, a Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, to Sprzedawca zwróci mu należność za towar, co do którego zamówienie zostało anulowane. Zwrot należności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji przez Kupującego.
7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie złożonego zamówienia. Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie opcji „ Przeczytałem i akceptuję Regulamin” przed złożeniem zamówienia.


III ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI
1. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Warunkiem uznania zamówienia za ważne jest prawidłowe dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sprzedawcy.
3. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, jego dokładny adres, dokładny adres dostawy, adres poczty elektronicznej Kupującego, numer telefonu Kupującego (stacjonarnego lub komórkowego).
4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia złożonego on-line natychmiast po jego wpłynięciu, wysyłając Kupującemu automatyczny e-mail zwrotny. Wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu niniejszy Regulamin.
5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji i dokładnym terminie realizacji nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za zawartą. W przypadku, gdy zamówienie wpłynęło w przededniu lub w czasie świąt lub innego okresu wolnego od pracy, potwierdzenie terminu nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po świętach lub innym okresie wolnym od pracy.
6. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy. Oświadczenie o cofnięciu zamówienia należy wysłać Sprzedającemu na jego adres mailowy bądź złożyć telefonicznie.
7. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego do chwili przekazania towaru przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi realizującego dostawę. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla
zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Kupujący informowany jest drogą mailową.
Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, niezwłocznie kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż:
termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu. Termin ten wydłuża się również o czas realizacji przelewu pokrywającego koszty transportu towaru za granicę Polski.


IV. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU
1. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską - zazwyczaj w przeciągu 3 dni po dokonaniu wysyłki przez Sprzedawcę.
2. Koszt transportu do Kupującego na terenie Polski pokrywa Sprzedawca. Koszt transportu pokrywany przez Sprzedawcę nie obejmuje usługi wniesienia towaru do mieszkania/domu.
3. W przypadku wysyłki towaru za granicę Kupujący jest zobowiązany pokryć z góry kosztu transportu. Sprzedawca poinformuje Kupującego o koszcie transportu towaru za granicę wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4. Sprawdzenie przez Kupującego w obecności kuriera stanu przesyłki i określenie rodzaju naruszenia lub zniszczenia opakowania, w szczególności sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji.


V. PŁATNOŚĆ

1. Możliwe są następujące formy płatności:
a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi.
b) przelewem - po przyjęciu zamówienia do realizacji wysłany zostanie e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
1. Kupujący ma prawo odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy przesłanego mu przez Sprzedawcę wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania zakupionego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Formularz odstąpienia od umowy Kupujący winien wysłać wraz z reklamowanym towarem na adres: JMA MEDIA Agnieszka Wilk, ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda lub na inny adres wskazany przez Sklep Internetowy.

3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy

4. Zwracany przez Kupującego towar powinien być w pełni kompletny i niezmieniony. Zmiana towaru może nastąpić jedynie w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że Kupujący winien postępować z towarem mając na uwadze jego ewentualny zwrot. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.
7. Prawo do odstąpienia przez Kupującego od umowy nie przysługuje w przypadku w którym:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


VII. REKLAMACJE
1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad fizycznych i prawnych.
2. Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub dystrybutora (gwarant) oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Rękojmia
3. W przypadku wad towaru Kupujący może zgłosić reklamację Sprzedawcy w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz wskazanie sposobu usunięcia wady. Zgłoszenie reklamacji Kupujący winien wysłać wraz z reklamowanym towarem na adres: JMA MEDIA AGNIESZKA WILK ul. Jawornik 3, 57-400 Nowa Ruda  lub na adres wskazany przez Sklep Internetowy.
4. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Sprzedawcy zgłoszenia reklamacji i wadliwego towaru.
6. Jeżeli realizacja żądań reklamacyjnych Kupującego wiąże się z dostawą nowego towaru, towaru po obniżonej cenie albo naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
Gwarancja
7. Towary znajdujące się na stronie www.slodkichsnow.com mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (gwarant). Warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Kupujący będzie poinformowany na Stronie internetowej Sprzedawcy przy produkcie.
8. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
9. W przypadku towaru, na który gwarant udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować wadliwy towar w następujący sposób:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje towar bezpośrednio do gwaranta, a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.


VIII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Kupujących do sklepu internetowego SLODKICHSNOW, dostępnego pod adresem www.slodkichsnow.com, jest JMA MEDIA AGNIESZKA WILK z siedzibą w Stanowicach (ul. Sosnowej 16 A, 55-200 Oława).
2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.


IX. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana obowiązującego Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.slodkichsnow.com. Data wejścia w życie zmiany Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
2. Spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.